Rekrutacja

W zakładce <<PLIKI DO POBRANIA>>  są zamieszczone 4 strony wniosku

o przyjęcie do szkoły dla kandydatów do PSM I i II st. na rok 2019 / 2020

 

      

Wnioski o przyjęcie można również pobrać na portierni

Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w godz. 15.30 - 17.00

/ze względu na termomodernizację nie ma dostępu do sekretariatu w szkole muzycznej/

 Wnioski wraz z zaświadczeniem lekarskim należy składać także

na portierni ZSET  /dotyczy kandydatów do PSM I i II st./

Kandydaci do PSM I i II st. składają wnioski wraz z zaświadczeniem lekarskim

do 31 maja br.

Egzaminy wstępne do PSM II st.

i badanie przydatności do PSM I st.

będą w dniach 12 i 14 czerwca br.

Skany wypełnionych i podpisanych wniosków oraz skan zaświadczenia lekarskiego można też przesłać pocztą elektroniczną

 

Informacje dla kandydatów

 

Kto może się uczyć w szkole muzycznej I st. i na jakich instrumentach?

PSM I st. prowadzi dwa cykle kształcenia i realizuje program kształcenia na poziomie podstawowym.
Sześcioletni cykl nauczania dla dzieci rozpoczynających naukę od 7 roku życia i nie przekroczonym 10 roku życia.
Ten cykl nauczania obejmuje naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli , akordeonie, gitarze, perkusji

instrumentach dętych drewnianych i blaszanych.

Na wniosek Rodziców naukę może rozpocząć dziecko, które w 2019 r. kończy 6 lat i posiada zaświadczenie

o korzystaniu z wychowania przedszkolnego lub opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Czteroletni cykl nauczania dla dzieci i młodzieży od 8 do 16 roku życia.
W tym cyklu prowadzi się naukę gry na wszystkich instrumentach dętych drewnianych i blaszanych, instrumentach perkusyjnych, smyczkowych, gitarze oraz instrumentach klawiszowych.
Kandydaci do szkoły pobierają wniosek (zakładka pliki do pobrania) i wypełniony składają w sekretariacie szkoły w terminie podanym     w dziale aktualności. Skan wypełnionego wniosku można też przekazać pocztą elektroniczną

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia

kształcenia w szkole artystycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 
Kto może się uczyć w szkole muzycznej II st. i na jakich instrumentach?

PSM II st. prowadzi dwa wydziały i realizuje program kształcenia muzycznego  na poziomie średnim.
Wydział instrumentalny
O przyjęcie na wydział instrumentalny PSM II st. mogą ubiegać się absolwenci  szkół muzycznych I st. i ognisk muzycznych,               jak również kandydaci nie posiadający przygotowania w wieku od 10 do 23 lat (na instrumenty dęte drewniane i blaszane, perkusję,kontrabas). Wszystkich obowiązuje zdanie egzaminu wstępnego.
Wydział wokalny
Na wydział wokalny mogą być przyjęci kandydaci bez przygotowania muzycznego posiadający wybitne walory głosowe i muzyczne: dziewczęta od 16 lat; chłopcy od 18 lat.
Są oni zobowiązani zaśpiewać na egzaminie wstępnym dwa utwory przygotowane samodzielnie.

Kandydaci do szkoły II stopnia pobierają wniosek /zakładka pliki do pobrania/ i wypełniony składają w sekretariacie szkoły                   w terminie podanym w dziale aktualności. Skan wypełnionego wniosku można też przekazać pocztą elektroniczną.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia wydane przez:

- lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w specjalizacji śpiew, instrumenty dęte

- lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - kształcenie w pozostałych specjalizacjach